Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
15.12.2011
UCHWAŁA Nr XLIII/413/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458 z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/275/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r., w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu, zwaną dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń, uchwalonym uchwałą Nr XXI/137/2001 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 27 lutego 2001 r. ze zmianami.
2. Granice obszaru objętego miejscowym planem określa część graficzna.
3. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jak w załączniku nr 3.
§ 2.
Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – część graficzna, opracowana na mapie w skali 1:500, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zbąszyniu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały;
2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od linii rozgraniczających dróg lub od odpowiednich, określonych linii rozgraniczających tereny;
3) „nieuciążliwej działalności usługowej” – należy przez to rozumieć działalność, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
4) „sieciach i urządzeniach infrastruktury technicznej” – należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, z wyłączeniem stacji bazowych i anten telefonii komórkowej, w zakresie niezbędnym dla obsługi budynków i innych obiektów budowlanych sytuowanych na danym terenie.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 4.
1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolem 1.MN,U;
2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 2.ZP;
3) tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolami 3.KDD i 4.KDD.
2. Symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek miejscowego planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 5.
Budynki należy sytuować zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, których usytuowanie określono w dalszej części uchwały oraz na rysunku miejscowego planu.
§ 6.
Zakazuje się lokalizacji blaszanych garaży oraz obiektów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.
§ 7.
1. Zakazuje się stosowania od strony dróg publicznych ogrodzeń:
1) pełnych;
2) z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych;
3) wyższych niż 1,5 m;
4) ograniczających widoczność na drogach.
2. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie ogrodzeń ażurowych, w których powierzchnia ażurowa stanowi nie mniej niż 50% całej powierzchni ogrodzenia.
§ 8.
Dopuszcza się umieszczanie szyldów, których formę należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 9.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1.MN,U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 10.
Nakazuje się podłączenie budynków do sieci wodociągowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
§ 11.
1. Ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych w obszarze działek budowlanych należy odprowadzać do wód lub do ziemi, w sposób nie naruszający naturalnego kierunku spływu wód i nie zakłócający warunków gruntowo-wodnych na działce i na działkach w jej otoczeniu.
2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków, o których mowa w ust. 1, do sieci kanalizacji deszczowej.
§ 12.
1. Nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zakazuje się:
1) odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników na ścieki;
2) lokalizowania indywidualnych oczyszczalni ścieków;
3) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków polegających na ich odprowadzaniu do wód lub do ziemi.
§ 13.
Dopuszcza się stosowanie do ogrzewania budynków energii elektrycznej, innych paliw niskoemisyjnych oraz energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
§ 14.
1. Ustala się gromadzenie segregowanych odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach na terenie posesji i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.
2. Nadmiar mas ziemnych powstających w wyniku prac budowlanych należy zagospodarowywać na miejscu pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub wywozić w miejsca wskazane przez właściwą służbę administracyjną.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 15.
1. Ochroną objęty jest układ urbanistyczno-architektoniczny miasta Zbąszynia, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1371 decyzją z dnia 12 stycznia 1981 r.; obszar podlegający ochronie konserwatorskiej określono na rysunku miejscowego planu.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony w układzie urbanistyczno-architektonicznym, o którym mowa w ust. 1.
3. Inwestor winien uzgodnić formę zabudowy i zagospodarowanie terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
4. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu; przed otrzymaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, w którym zostanie określony zakres niezbędnych badań archeologicznych.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 16.
Nie określa się terenów wymagających wprowadzenia ustaleń wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 17.
1. Określa się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:
1) od linii rozgraniczających dróg położonych poza granicami miejscowego planu – 6 m i 8 m;
2) od linii rozgraniczającej drogi publicznej dojazdowej 3.KDD – 6 m;
3) od linii brzegowej rzeki Obry – zmiennej, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu.
2. Pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią brzegową rzeki Obry dopuszcza się wyłącznie sytuowanie obiektów rekreacyjnych nie wymagających uszczelniania nawierzchni.
3. Usytuowanie linii, o których mowa w ust. 1, określa rysunek miejscowego planu.
§ 18.
Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 1.MN,U:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne z lokalem użytkowym przeznaczonym na cele nieuciążliwej działalności usługowej, budynki usługowe gastronomii, hotelarstwa, budynki usług kultury oraz obiekty usług sportu i rekreacji z wyjątkiem obiektów generujących hałas oraz z wyjątkiem obiektów wszystkich form sportów powiązanych z pojazdami motorowymi, garaże na samochody o nośności do 3,5 tony oraz obiekty małej architektury,
b) sytuowania na działce budowlanej więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym oraz jednego garażu, względnie kompleksu budynków usługowych;
c) przeznaczania na cele lokalizowania budynków powierzchni większej niż 30% powierzchni działki budowlanej,
d) sytuowania budynków wyższych niż 10,5 m;
e) wydzielania dróg wewnętrznych,
f) wydzielania działek budowlanych, o powierzchni mniejszej niż 2000 m2, o ile nie będą miały bezpośredniego dostępu z przylegającej do działki drogi publicznej;
2) nakazuje się:
a) przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej,
b) stosowanie w budynkach dachów dwu- lub wielospadowych o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem zawartym pomiędzy 35º i 45º,
c) sytuowanie budynków jako wolno stojących, a garaży – jako wbudowanych w bryłę budynku,
d) zapewnienie miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 miejsca na jedno mieszkanie, w tym miejsca w garażach, 4 miejsc na każde 50 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych oraz 1 miejsca na każde 2 miejsca noclegowe w hotelach;
3) dopuszcza się:
a) budowę kondygnacji podziemnych,
b) lokalizowanie w sposób niepowodujący kolizji z planowaną zabudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym remonty sieci i urządzeń istniejących.
§ 19.
Na terenach zieleni urządzonej 2.ZP:
1) zakazuje się:
a) lokalizowania obiektów innych niż obiekty małej architektury i ścieżki pieszo-rowerowe,
b) przeznaczania na cele lokalizowania obiektów powierzchni większej niż 10% powierzchni działki budowlanej;
2) nakazuje się przeznaczenie na cele terenu biologicznie czynnego nie mniej niż 90% powierzchni działki budowlanej,
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej, w tym remonty sieci i urządzeń istniejących.
§ 20.
Na terenach dróg publicznych dojazdowych 3.KDD i 4.KDD:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów nie związanych z obsługą komunikacyjną działek budowlanych;
2) ustala się szerokość drogi publicznej dojazdowej 3.KDD w liniach rozgraniczających – 10 m;
3) dopuszcza się przeznaczenie 100% powierzchni działki budowlanej na cele budowy nawierzchni szczelnych.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 21.
1. Ochronie na zasadach określonych w przepisach odrębnych podlegają:
1) Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”;
2) obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLB080005;
3) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002.
2. Obszar objęty miejscowym planem jest w całości położony na obszarach, o których mowa w ust. 1.
3. Lokalizowane przedsięwzięcia spełniać muszą wymogi ochrony określone w przepisach odrębnych dla terenów położonych w granicach obszarów, o których mowa w ust. 1.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 22.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 23.
Nie określa się terenów wymagających ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania oraz wprowadzenia ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym wprowadzenia zakazu zabudowy.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 24.
1. Podłączenia sieci wewnętrznych na działce budowlanej do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej wykonywać należy jako podłączenia podziemne.
2. Dla kablowych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej należy zachować odległości poziome od innych urządzeń podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Podłączenie budynków do sieci infrastruktury technicznej następować będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.
Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
§ 25.
Określa się stawki procentowe w wysokości 30 %.
Rozdział 14
Przepisy końcowe
§ 26.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.
§ 27.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/413/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Zbąszyniu, w oparciu o oświadczenie Burmistrza Zbąszynia w sprawie braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIII/413/10
Rady Miejskiej w Zbąszyniu
z dnia 24 czerwca 2010 r.
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Zbąszyniu rozstrzyga, co następuje:
 
1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także określa przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powstanie tego obowiązku na terenie objętym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone środki budżetowe, obowiązki te może rozłożyć w czasie.
 
Uchwalenie i realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu spowoduje konieczność:
1) wykupu gruntów na cele dróg publicznych o łącznej wartości około 80 120 zł,
2) wybudowania dróg publicznych o łącznej wartości około 410 940 zł.
Szczegółowe wyliczenie zakresu budowy infrastruktury oraz wielkość kosztów zawiera tabela.
Zestawienie zadań wynikających z ustaleń zmiany planu wraz z szacunkową ich wartością wg cen obecnych
 
Rodzaj inwestycji Zakres rzeczowy Cena jednostkowa w zł Wartość w zł
wykup gruntu na cele dróg publicznych 2003 m2 40 80 120
budowa dróg publicznych 2283 m2 180 410 940
Razem 491 060
 
2. Finansowanie zapisanych w miejscowym planie wyżej wymienionych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu
 
 
Rada Miejska w Zbąszyniu podjęła następujące uchwały:
1) Nr XVIII/162/08 w dniu 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
2) Nr XX/185/08 w dniu 22 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/162/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór;
3) Nr XXII/207/08 w dniu 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór.
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór, w tym zmiany miejscowego planu w obszarze działek o nr ewidencyjnych 1362, 1363/2, 1026/3 w Zbąszyniu, wysłano do odpowiednich organów i instytucji, ogłoszono w prasie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu.
Po przeprowadzeniu procedury opiniowania i uzgadniania, projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń zmian miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu.
Zmiana miejscowego planu nie wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych. W niniejszym przypadku nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych z uwagi na to, że jest to zmiana miejscowego planu obejmująca wybrany, niewielki teren, polegająca na zmianie konkretnego parametru lub zmianie formy zabudowy. Możliwość wariantowania rozwiązań projektowych była brana pod uwagę przy opracowywaniu miejscowego planu dla całego miasta. W obecnej procedurze znacznie ograniczona z uwagi na konieczność dowiązania się z układem komunikacyjnym i rozwiązaniami przestrzennymi do rozwiązań wprowadzonych wcześniej uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przy opracowywaniu zmiany miejscowego planu dołożono wszelkich starań, aby wprowadzić i zapisać ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, które w pełni zabezpieczałyby tę ochronę, były możliwe do zrealizowania i w ten sposób rekompensowały ograniczoną możliwość wariantowania rozwiązań. Ponadto w zmianie miejscowego planu uwzględniono w całości ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Uwzględniono również uwagi innych opiniujących i uzgadniających projekt zmiany miejscowego planu.
Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu, nie wpłynęły żadne uwagi.
Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
« powrót
  •