Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
27.09.2021
Burmistrz Zbąszynia ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ (model pojazdu: 170D)
stanowiącego własność Gminy Zbąszyń:

Rodzaj pojazdu: specjalny - samochód pożarniczy
Marka: MAGIRUS-DEUTZ
Model pojazdu: 170D11 FA
Numer rejestracyjny: PNT SO98
Rok produkcji: 1971
Data I rejestracji w kraju/za granicą: 18.09.2002r./30.09.1971r.
Numer identyfikacyjny pojazdu: 450 0013-450
Wskazania drogomierza: 40485 km
Rodzaj zapłonu: samoczynny
Pojemność silnika: 8424 cm3
Moc silnika: 129kW
Dopuszczalna masa całkowita: 11 000 kg
Rodzaj napędu: 4x4
Liczba miejsc: 9
Wyposażanie związane z pojazdem: zbiornik na wodę 2500l, pompa 1600l/min
Stan techniczny: niesprawny


1.    Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nr tel. 68 3 866 009 wew. 302.
2.    Ofertę sporządzoną w wersji pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „OFERTA  PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI MAGIRUS-DEUTZ PNT SO98” w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń dnia 15 października 2021r. do godz.1100.
3.    Cena wywoławcza samochodu wynosi 8 220,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) brutto. Ze stanem technicznym i dokumentacją pojazdu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu w Urzędzie Miejskim
w Zbąszyniu (pokój nr 2, tel. 68-3866-009, wew. 302).
4.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli spełniają wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i stanem technicznym przedmiotu przetargu.
5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu tj. 822 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu lub na konto nr 11 1090 1388 0000 0001 4698 9068 w terminie do dnia 10 października 2021r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
6.    Oferta musi zawierać następujące dane:
a) w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres  zamieszkania, nr PESEL, numer telefonu,
b) pozostałe osoby i firmy – nazwa, adres siedziby oferenta, numer telefonu, wypis
z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione, numer NIP i numer REGON,
c) datę sporządzenia oferty,
d) oferowaną cenę brutto,
e) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pojazdu (w przypadku rezygnacji z oględzin konieczne jest złożenie oświadczenia o odpowiedzialności o skutkach rezygnacji z oględzin),
f) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
g) podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie oraz w przypadku, gdy dokumenty ofertowe są niekompletne lub nieczytelne.
Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Jedynym kryterium przetargu jest cena.
7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021r. o godz. 1130 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
8.    Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
9.    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygra, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
10.    Cena pojazdu osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)  sprzedaż niniejszego pojazdu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
11.    Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
12.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy.
13.    Sprzedający włącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanego samochodu, z zastrzeżeniem, gdy Kupujący jest konsumentem, wówczas odpowiedzialność jest ograniczona do roku. Zakupiony samochód nie podlega reklamacji.
14.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu, a także odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

  •