Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
05.09.2021
Data publikacji: 3.09.2021
Nr ref.: SP.110.01.2021
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę od 1.10.2021 r. na czas określony z możliwością przedłużenia umowy.

Zakres podstawowych czynności:
1.    Obsługa sekretariatu dyrekcji.
2.    Prowadzenie dokumentacji dot. działalności szkoły, przekazywanie wymaganej dokumentacji do księgowości.
3.    Opracowywanie i wprowadzanie danych do programu Vulcan.
4.    Prowadzenie PPK i współpraca w tym zakresie z CUW w Zbąszyniu.
5.    Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników i uczniów.
6.    Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych.
7.    Przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną, zgodnie z jednolitym wykazem akt obowiązujących w placówce.
8.    Przechowywanie dokumentacji powizytacyjnej, pokontrolnej itp.
9.    Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów.
10.    Opieka nad archiwum wygaszonego Gimnazjum w Zbąszyniu.
11.   Nadzorowanie poprawności przesyłanych do OKE i otrzymywanych z tej instytucji danych związanych ze sprawdzianem ósmoklasisty.
12.    Realizacja całokształtu zadań wynikających z prowadzenia kancelarii szkolnej: prowadzenie dokumentacji placówki wg rzeczowego wykazu akt, prowadzenie księgi korespondencji, przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek, wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek, prowadzenie i ewidencja metryk spraw, sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, organizacja okresowej inwentaryzacji majątku szkoły, znakowanie sprzętu szkolnego, archiwizacja dokumentów i prowadzenie archiwum dokumentacji szkoły, przyjmowanie i nadawanie telefonów, odbiór poczty elektronicznej, udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub kierowanie ich do właściwych osób.
13.    Sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów na potrzeby uczniów i pracowników szkoły.
14.    Dostarczanie i odbiór dokumentów do i z instytucji (m.in.: CUW w Zbąszyniu, kuratorium, urząd miasta itp.).
15.    Uczestnictwo w zebraniach ogólnych z personelem administracyjno-obsługowym i w razie konieczności w posiedzeniach organów szkoły.
16.    Dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów oraz wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne.
17.    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurą zapytań ofertowych, kontakt w tym zakresie z oferentami.
18.    Nieujawnianie opinii o sprawach uczniów i szkoły osobom nieupoważnionym.
19.    Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
20.    Stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o  ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
21.    Dbanie o jakość komunikacji z przełożonymi, pracownikami szkoły i rodzicami oraz interesantami.
22.    Prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły.
23.    Dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie szkoły oraz w pokojach dyrekcji szkoły.
24.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrekcję szkoły.

Wymagania obowiązkowe:
1.    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.    Zdolność do czynności  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
4.    Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Ustawy Karta Nauczyciela.
5.    Biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych.
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko.
7.    Spełnianie jednego z poniższych warunków:
•    wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska i co najmniej roczna praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku,
•    średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska i co najmniej 4-letnia praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku.
•    staż pracy 4 lub 5 lat zgodnie z wykształceniem jak wyżej.

Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.

Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny
2.    Życiorys - curriculum vitae (prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3.    Oryginał kwestionariusza osobowego.
4.    Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.
6.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    Dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
Inne informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i osobiście złożone do dnia 16.09.2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, zaklejone w kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na samodzielnego referenta ds. administracji. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń,  w dniu 17.09.2021 r. o godz. 9.00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:
1.    zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;
2.    zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się w Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3866085. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zbąszyń. Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 
                                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
                                                                                                                           Anita Rucioch-Gołek

Załączniki

  •