Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
08.06.2018
Zarządzenie Nr OR.0050.97.2018
Burmistrza Zbąszynia
z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 63 ust.10 ustawy z dnia 12 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń.
§  2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
§  4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Zarządzenia nr OR.0050.97.2018
Burmistrza Zbąszynia
z dnia 8 czerwca 2018 r.Burmistrz Zbąszynia
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu.

Organ prowadzący szkołę
Gmina Zbąszyń, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz.U. poz. 1597).
2.    Oferty osób przystępujących do  konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcją funkcjonowania
i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu,
2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającym w szczególności informację o
a)    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b)    stażu pracy dydaktycznej  - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt  3,
5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym  dyplomu  ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
10)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11)    oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)     oryginał lub poświadczona przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U.
z 2016r., poz. 922 z późn zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.    Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem – „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
4.    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5.     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zbąszynia.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

 

Załączniki

  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń