Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Aktualności
05.01.2021
DYREKTOR PRZEDSZKOLA W ZBĄSZYNIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENT DS. ADMINISTRACJI

Data publikacji: 04.01.2021
Nr ref.: PZ.111.1.2021
Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy

Zakres podstawowych czynności
1.    Obsługa programu Iprzedszkole
2.    Prowadzenie dokumentacji dot. działalności przedszkola w tym prowadzenie dokumentacji związanej z naliczeniem należności za korzystanie przedszkola (wyżywienie i pobyt) przekazywanie wymaganej dokumentacji do księgowości
3.    Opracowywanie  i wprowadzanie danych do SIO, Vulcan, Pfron.
4.    Prowadzenie akt osobowych pracowników.
5.    Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
6.    Terminowe realizowanie spraw osobowych pracowników.
7.    Realizowanie spraw związanych z ustaleniem prawa do urlopu, wyliczeniem wymiaru urlopu, udzielaniem urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych, dla poratowania zdrowia, okolicznościowych i na cele kształcenia.
8.    Prowadzenie kartotek związanych z urlopami, sporządzanie planu urlopów.
9.    Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie kartotek odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.
10.    Przygotowywanie i prowadzenie list obecności.
11.    Przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: ewidencji nieobecności nieusprawiedliwionych i usprawiedliwionych, ewidencji wyjść w godzinach pracy (prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekt przedszkolny), ewidencji czasu pracy, ewidencji szkoleń bhp i kontrolowanie terminów ważności tych szkoleń, ewidencji legitymacji służbowych.
12.    Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań.
13.    Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie kadr.
14.    Realizacja całokształtu zadań wynikających z prowadzenia kancelarii przedszkolnej: prowadzenie dokumentacji placówki wg rzeczowego wykazu akt, prowadzenie księgi korespondencji, przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek, wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek, prowadzenie i ewidencja metryk spraw, sporządzanie czystopisów pism i ich powielanie, prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych, nadzór nad majątkiem przedszkola, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja okresowej inwentaryzacji majątku przedszkolnego, znakowanie sprzętu przedszkolnego, archiwizacja dokumentów i prowadzenie archiwum dokumentacji przedszkolnej, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem/rezygnacją dzieci do przedszkola, comiesięczne sporządzanie grupowych list opłat za przedszkole, przyjmowanie i nadawanie telefonów, faksów itp., odbiór poczty elektronicznej, zabezpieczenie pieczątek przedszkola, udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub  kierowanie ich do właściwych osób.
15.    Sporządzanie zaświadczeń dla rodziców dotyczących wysokości opłat za przedszkole (m.in. do : OPS, zakładów pracy).
16.    Dostarczanie i odbiór dokumentów do i z instytucji (m.in.: wydział oświaty, kuratorium, urząd miasta itp.).
17.    Uczestnictwo w zebraniach ogólnych rodziców, naradach z personelem administracyjno - obsługowymi w razie konieczności w posiedzeniach organów przedszkola.
18.    Dokonywanie zakupów niezbędnych w przedszkolu materiałów oraz wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne.
19.    Znajomość zasad obsługi sprzętu komputerowego i biurowego (m.in. komputer, drukarka, fax, telefon, ksero itp.)
20.    Zgłaszanie dyrektorowi do kasacji zniszczonego sprzętu i urządzeń.
21.    Nie ujawnianie opinii o sprawach dzieci i placówki osobom nie upoważnionym.
22.    Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
23.    Stosowanie zasad i przepisów określonych w ustawach o  ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
24.    Dbanie o jakość komunikacji z przełożonymi, pracownikami przedszkola i rodzicami, interesantami.

Wymagania obowiązkowe
1.    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.    Zdolność do czynności  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe.
4.    Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy  o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Ustawy Karta nauczyciela.
5.    Biegła obsługa komputera ( Microsoft Excel)
6.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisko.
7.    Spełnianie jednego z poniższych warunków:
•    wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę,
 a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska i co najmniej 4-letnia praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku,
•    średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska i co najmniej 5-letnia praktyka na w/w lub zbliżonym stanowisku.
•    staż pracy 4 lub 5 lat zgodnie z wykształceniem jak wyżej.

Wymagania dodatkowe
Doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.

Wymagane dokumenty

1.    List motywacyjny
2.    Życiorys - curriculum vitae (prosimy o dopisanie klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3.    Oryginał kwestionariusza osobowego.
4.    Kserokopie świadectw pracy, dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.
6.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    Dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągniecia zawodowe.
Inne informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i osobiście złożone do dnia 11.01.2021 r. do godz. 13.00 pod adresem: Przedszkole w Zbąszyniu, Plac Wolności 13, 64-360 Zbaszyń , zaklejone w kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na samodzielnego referenta ds. administracji. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Plac Wolności 13, 64-360 Zbąszyń,  w dniu 14.01.2021 r. o godz. 10.00. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca:
1.    zostanie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku;
2.    zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Z Regulaminem Naboru na wolne stanowiska urzędnicze można zapoznać się w Sekretariacie Przedszkola. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 683860736. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zbąszyń. Przedszkole zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 


                                                                                                         Dyrektor Przedszkola w Zbąszyniu
                                                                                                                           Joanna Gajdecka
« powrót
  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń