Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Informacje i ogłoszenia
21.10.2011

Trybu udzielania i rozliczania dotacji

 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

 

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli stanowi 75 % ustalonych w budżecie gminy Zbąszyń wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

 

Dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola niepublicznego przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez gminę Zbąszyń.

 

Dotacja na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego zorganizowanego w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty przysługuje na każde dziecko objęte tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości    40% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Zbąszyń.

 

Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1 i 3 uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem gminy Zbąszyń koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, ponosi Gmina, której mieszkańcem jest to dziecko. Nieprzekazanie środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje udzielania dotacji przedszkolu.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji:

1) dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji podmiot prowadzący (lub zamierzający prowadzić) przedszkole przedłoży do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu wniosek zawierający informację o planowanej liczbie dzieci - druk stanowi załącznik nr 1,

 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:
a) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę Zbąszyń,
b) określenie planowanej liczby dzieci uczęszczających do placówki,
c) wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

3) dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca,

4) od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Zbąszyniu Referatowi Księgowości Budżetowej informację o liczbie dzieci wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji - na druku stanowiącym załącznik nr 2,

5) wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do liczby dzieci dotowanego podmiotu i dzieci przeliczeniowych korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 4,

6) kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja,

7) brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego przedszkola,

8) ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Zbąszyniu dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego,

9) w ramach rozliczenia z pkt 8, w terminie do dnia 31 marca podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni,

10)kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji,

11)w przypadku likwidacji przedszkola i występującej nadpłaty dotacji podmiot prowadzący przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

Załączniki

  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń