Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
  • BIP
  • Kontakt
  • polski
  • English
  • niemiecki
Informacje i ogłoszenia
21.10.2011

Dofinasowanie na doskonalenie zawodowe nauczycieli

 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W GMINIE ZBĄSZYŃ


1. Dofinansowaniem mogą być objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbąszyń.

2. Organ prowadzący opracowuje, w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych, na każdy rok budżetowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. Dyrektor placówki oświatowej opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli mając na uwadze:

a) program rozwoju szkoły i związane z nim potrzeby kadrowe,
b) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

4. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 30 listopada każdego roku składa zapotrzebowanie na środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

a) indywidualne formy dokształcania i doskonalenia:
- studia podyplomowe,
- studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność,
- studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych,
- kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu,
- studia magisterskie uzupełniające dla absolwentów kolegiów językowych, studium nauczycielskiego, licencjatów i innych kierunków,
b) udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach dla nauczycieli,

6. Ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli finansuje się również:

a) szkolenia rad pedagogicznych,
b) organizację seminariów i konferencji szkoleniowych oraz warsztatów metodycznych dla nauczycieli,
c) koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

7. O dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą ubiegać się nauczyciele, którzy:

a) posiadają co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego i dobrą ocenę pracy,
b) podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły,
c) są zatrudnieni w placówce na co najmniej 1/2 etatu.

8. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego składają wnioski do dyrektora szkoły dwa razy do roku, w terminach:

a) do 31 października danego roku na I semestr,
b) do 28 lutego roku następnego na II semestr,

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

9. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z uczelni (rok, semestr oraz wysokość opłaty),
b) potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawione przez organizatora,
c) dowód wpłaty.

10. Dyrektorzy placówek oświatowych wnioski o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego składają do Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w terminach ustalonych jak w pkt 9 regulaminu.

11. W przypadku gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

12. Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.

13. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a) przerwania z winy pracownika studiów lub kursu przed ich ukończeniem,
b) niepodjęcia dofinansowanej formy doskonalenia.

14. Dyrektor placówki oświatowej w terminie do 31 marca każdego roku składa do Referatu Obsługi Placówek Oświatowych sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku poprzednim 
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3.

15. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje:

a) burmistrz Zbąszynia - w przypadku wniosków dyrektorów  placówek oświatowych,
b) dyrektor szkoły i placówki oświatowej - w przypadku wniosków nauczycieli.

16. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego regulaminu.

Załączniki

« powrót
  •  

Hejnał Miasta Zbąszyń